DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ22,6491,3275.8620,6961,0154.9019,8909764.9126,7311,6446.15
 บางบ่อ4,1843147.502,2041386.262,5081726.864,63361213.21
 บางพลี7,0454746.735,3764047.516,2074106.617,74291711.84
 พระประแดง8,2183624.406,6252934.425,9373115.246,3084447.04
 พระสมุทรเจดีย์3,35635810.673,40736110.603,48639611.363,77146312.28
 บางเสาธง4,0231924.773,6751524.143,8451223.173,8102386.25
 รวมทั้งหมด49,4753,0276.1241,9832,3635.6341,8732,3875.7052,9954,3188.15
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561