DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตาก5,0933536.934,0322395.934,6783176.783,6942607.04
 บ้านตาก2,41125510.581,86622211.901,8791467.772,2032079.40
 สามเงา1,5991237.691,3331007.501,2651149.011,098817.38
 แม่ระมาด3,96062715.833,51150114.273,82258815.383,16750716.01
 ท่าสองยาง5,41284315.585,09688317.334,66165814.125,40589016.47
 แม่สอด7,3356859.345,9495789.726,0105979.935,4594858.88
 พบพระ6,3281,15518.255,84984614.464,64476316.434,82980216.61
 อุ้มผาง2,87364322.382,96063421.422,74648917.812,86959820.84
 วังเจ้า1,72038122.151,63939824.281,66539423.6695719220.06
 รวมทั้งหมด36,7315,06513.7932,2354,40113.6531,3704,06612.9629,6814,02213.55
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 ธันวาคม 2560