DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว1,207816.711,4671097.432,9042488.545,5303907.05
 คลองหาด1,088585.331,280896.952,1381537.161,7681639.22
 ตาพระยา638477.37716496.841,18715212.812,4061686.98
 วังน้ำเย็น64212819.941,08711810.862,0921135.401,6891146.75
 วัฒนานคร6927610.98656639.601,48914910.013,87239510.20
 อรัญประเทศ1,07112611.761,16611710.032,4831566.284,5774329.44
 เขาฉกรรจ์1,124857.561,57533921.522,02625812.731,48115110.20
 โคกสูง2153114.42265186.79881667.49995676.73
 วังสมบูรณ์286155.24421409.501,530966.27707537.50
 รวมทั้งหมด6,9636479.298,63394210.9116,7301,3918.3123,0251,9338.40
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 พฤศจิกายน 2560