DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสิงห์บุรี3,3841173.461,914593.082,041361.762,224472.11
 บางระจัน1,187776.491,300544.151,266574.501,243675.39
 ค่ายบางระจัน1,5961046.521,106645.791,245725.781,186383.20
 พรหมบุรี691497.09950515.37695415.90596406.71
 ท่าช้าง10654.7211943.36398174.27499163.21
 อินทร์บุรี2,6901385.132,5861084.183,0451384.533,0061444.79
 รวมทั้งหมด9,6544905.087,9753404.268,6903614.158,7543524.02
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 สิงหาคม 2561