DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองประจวบคีรีขันธ์4,5532475.424,2072656.304,2712475.783,7242546.82
 กุยบุรี3,1522387.552,6552077.803,0291846.072,7411184.30
 ทับสะแก2,89136512.632,64830811.632,9142608.922,0671939.34
 บางสะพาน4,2802155.024,0432155.324,6023016.543,4281925.60
 บางสะพานน้อย2,9122197.522,3881506.282,5542359.202,4021435.95
 ปราณบุรี2,3091978.532,4031466.082,3081586.852,1081446.83
 หัวหิน4,7313968.374,9783737.495,2113346.414,6763046.50
 สามร้อยยอด3,3421564.672,8622187.623,1181444.622,5611756.83
 รวมทั้งหมด28,1702,0337.2226,1841,8827.1928,0071,8636.6523,7071,5236.42
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560