DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเพชรบุรี6,0835398.864,4973016.695,4323536.504,9313216.51
 เขาย้อย1,9911819.091,32116412.411,2991299.931,3721238.97
 หนองหญ้าปล้อง1,079645.93689223.19976737.48930727.74
 ชะอำ3,9303569.063,4633319.563,6092847.873,7273729.98
 ท่ายาง4,5103277.253,9682365.954,3582605.974,2142977.05
 บ้านลาด2,6452489.382,6462318.732,7782137.672,5912057.91
 บ้านแหลม2,7911997.132,3571857.852,9412197.452,4401877.66
 แก่งกระจาน2,51936014.292,45735014.252,49137915.212,44236614.99
 รวมทั้งหมด25,5482,2748.9021,3981,8208.5123,8841,9108.0022,6471,9438.58
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2561