DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสุพรรณบุรี9,2636016.496,7644907.248,4585126.059,2785455.87
 เดิมบางนางบวช3,6581915.222,752883.203,1541494.722,6241294.92
 ด่านช้าง3,80738810.193,7543489.273,9073599.193,4703299.48
 บางปลาม้า3,4992356.723,0341946.393,1761825.732,8631736.04
 ศรีประจันต์2,61330711.752,48232813.222,5582429.462,7431846.71
 ดอนเจดีย์2,2851546.741,8921236.502,1121054.971,9061095.72
 สองพี่น้อง7,0383685.235,8493495.975,9863185.315,5243235.85
 สามชุก2,958973.282,472682.752,558672.622,629833.16
 อู่ทอง6,1853125.045,5062554.635,6002233.986,7192854.24
 หนองหญ้าไซ2,9741173.932,3851395.832,1011587.522,1441436.67
 รวมทั้งหมด44,2802,7706.2636,8902,3826.4639,6102,3155.8439,9002,3035.77
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2561