DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองราชบุรี10,8057737.157,9726287.889,3177648.208,3165486.59
 จอมบึง3,97640110.094,03341310.243,62940511.163,38638211.28
 สวนผึ้ง1,657955.731,3361239.211,213897.341,24013811.13
 ดำเนินสะดวก4,0812215.423,7402205.884,5322224.904,2921884.38
 บ้านโป่ง8,4237909.389,1997518.167,6467579.908,5426557.67
 บางแพ2,1081316.211,6471136.861,8471045.631,444825.68
 โพธาราม5,6254377.775,23653110.145,2284618.825,50057810.51
 ปากท่อ3,93449312.533,95743110.894,10143510.613,64842711.71
 วัดเพลง354329.04540417.593354914.63342288.19
 บ้านคา1,28614010.891,13611810.391,1601048.97993919.16
 รวมทั้งหมด42,2493,5138.3138,7963,3698.6839,0083,3908.6937,7033,1178.27
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560