DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองกำแพงเพชร8,4683934.648,1483163.888,4303734.427,9004005.06
 ไทรงาม2,07921810.492,00820110.011,83819710.721,75920311.54
 คลองลาน2,75633612.193,49752314.962,3902339.752,78634212.28
 ขาณุวรลักษบุรี5,0722935.784,1232445.923,4152577.535,0862865.62
 คลองขลุง2,7461595.792,4681285.192,8181726.102,7551515.48
 พรานกระต่าย3,4532427.013,1342708.623,1232227.112,7521987.19
 ลานกระบือ1,970643.251,723714.121,398463.291,865723.86
 ทรายทองวัฒนา1,093474.301,153645.551,145605.241,081444.07
 ปางศิลาทอง849677.891,3181017.661,5991227.631,098756.83
 บึงสามัคคี983606.10798415.14804384.73729223.02
 โกสัมพีนคร1,4931449.651,4511228.411,2401179.441,27913410.48
 รวมทั้งหมด30,9622,0236.5329,8212,0816.9828,2001,8376.5129,0901,9276.62
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 ตุลาคม 2561