DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนครสวรรค์6,17985913.906,16067510.966,38082112.875,04477415.34
 โกรกพระ1,199484.001,354493.621,327695.201,630764.66
 ชุมแสง2,04827613.481,69122213.131,49517011.371,65020212.24
 หนองบัว2,88636312.582,81132011.382,48028911.652,73433012.07
 บรรพตพิสัย4,0112426.033,9572085.264,4233207.233,5152156.12
 เก้าเลี้ยว1,72119011.041,56022114.171,7221689.761,78818610.40
 ตาคลี3,3603339.912,91031410.793,7213589.622,3502259.57
 ท่าตะโก2,2281506.732,8491565.482,7841706.112,6541525.73
 ไพศาลี3,03235511.711,68819811.732,14029813.931,45818912.96
 พยุหะคีรี2,3931867.772,2771787.822,2891596.952,1051617.65
 ลาดยาว3,64737910.392,82330810.912,85734111.942,3451938.23
 ตากฟ้า708425.93664487.233635114.054504710.44
 แม่วงก์2,37128111.852,12821910.292,26624810.941,81821611.88
 แม่เปิน68711717.035129618.756148714.171914423.04
 ชุมตาบง1,17114712.5591211712.831,000898.907567710.19
 รวมทั้งหมด37,6413,96810.5434,2963,3299.7135,8613,63810.1430,4883,08710.13
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 ธันวาคม 2560