DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองพะเยา2,3241847.922,8472167.592,6972037.532,4932008.02
 จุน1,498906.011,682915.411,635905.501,358906.63
 เชียงคำ2,2671747.682,6521917.202,6771716.392,6312047.75
 เชียงม่วน579508.64504448.73571447.71420307.14
 ดอกคำใต้1,960995.051,379735.291,248614.891,022343.33
 ปง1,5651559.901,50918212.061,9531849.421,60416210.10
 แม่ใจ947505.28708415.79723517.05533407.50
 ภูซาง730648.771,095968.77851768.93921768.25
 ภูกามยาว750587.73697618.75625548.64634609.46
 รวมทั้งหมด12,6209247.3213,0739957.6112,9809347.2011,6168967.71
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 6 มิถุนายน 2561