DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองอำนาจเจริญ5,6434157.356,6014346.575,8783766.405,2913196.03
 ชานุมาน2,4631686.822,8081184.202,6101204.602,3381496.37
 ปทุมราชวงศา2,6381224.622,7141274.683,22134210.623,5182968.41
 พนา1,230836.751,151625.391,234715.751,51418712.35
 เสนางคนิคม1,8311307.101,7801136.351,7571257.111,9631457.39
 หัวตะพาน1,893492.592,354572.422,063723.492,316672.89
 ลืออำนาจ1,9081166.081,930472.442,2321526.812,47425510.31
 รวมทั้งหมด17,6061,0836.1519,3389584.9518,9951,2586.6219,4141,4187.30
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 ตุลาคม 2561