DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง9,6348028.3210,6597937.449,3227478.017,8426988.90
 บ้านฉาง3,37137811.213,87139210.133,3982306.774,1852616.24
 แกลง5,80883714.416,06572011.876,0474367.214,2272836.70
 วังจันทร์1,814874.801,405433.061,381795.721,168484.11
 บ้านค่าย2,7592579.312,9452779.412,3782159.042,4601616.54
 ปลวกแดง4,8063387.033,2062527.863,1611735.474,1282455.94
 เขาชะเมา6729714.43500448.80695689.785716511.38
 นิคมพัฒนา1,5381278.261,9891105.532,020643.172,143683.17
 รวมทั้งหมด30,4022,9239.6130,6402,6318.5928,4022,0127.0826,7241,8296.84
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2561