DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปทุมธานี7,4076508.787,2915507.549,6086226.478,6145165.99
 คลองหลวง10,8338467.8111,6448977.7012,3319147.4114,2601,1828.29
 ธัญบุรี2,9722849.563,1712909.154,3213518.124,8433096.38
 หนองเสือ3,2372417.452,39726911.222,7591987.181,807975.37
 ลาดหลุมแก้ว3,8411794.663,9541824.604,0932345.723,7152195.90
 ลำลูกกา9,1417738.4610,9558547.8010,5646576.229,8667627.72
 สามโคก2,0821688.072,5811957.562,7922659.492,7181666.11
 รวมทั้งหมด39,5133,1417.9541,9933,2377.7146,4683,2416.9745,8233,2517.09
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560