DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนนทบุรี5,4384478.225,2665139.746,1954717.607,2535607.72
 บางกรวย3,44847813.861,9041889.873,6231213.344,6751623.47
 บางใหญ่4,43858013.074,5453617.944,9194709.554,9653998.04
 บางบัวทอง5,0854789.404,3393367.745,5484037.266,3364276.74
 ไทรน้อย1,9511547.891,9241507.801,8371548.381,9181819.44
 ปากเกร็ด3,17639012.283,29036711.163,86442511.004,32647711.03
 รวมทั้งหมด23,5362,52710.7421,2681,9159.0025,9862,0447.8729,4732,2067.48
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2560