DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี5,0434949.803,89241910.775,74658210.134,3583979.11
 กบินทร์บุรี7,15171810.046,2606099.736,4465318.246,1355338.69
 นาดี3,45144512.892,79341214.753,53339911.292,91736012.34
 บ้านสร้าง1,39914110.081,3981218.661,4801198.041,134877.67
 ประจันตคาม3,2992878.702,7232519.223,0392909.542,5691746.77
 ศรีมหาโพธิ6,0794096.734,3222365.465,7563476.034,1513809.15
 ศรีมโหสถ93614315.2893514815.831,18117214.5683012915.54
 รวมทั้งหมด27,3582,6379.6422,3232,1969.8427,1812,4408.9822,0942,0609.32
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 ธันวาคม 2560