DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ22,7561,6567.2820,3621,5167.4522,0811,4696.6520,4521,1555.65
 บางบ่อ2,7802167.772,4501827.432,7001716.332,8241294.57
 บางพลี6,5545177.894,7943577.455,9213806.425,9964036.72
 พระประแดง9,9878858.866,76271010.509,0735215.746,4824266.57
 พระสมุทรเจดีย์4,1573909.383,0332628.643,7663419.053,7683549.39
 บางเสาธง3,6051133.133,211611.903,643782.143,3541584.71
 รวมทั้งหมด49,8393,7777.5840,6123,0887.6047,1842,9606.2742,8762,6256.12
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560