DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองแม่ฮ่องสอน1,69621412.621,44919113.181,83325914.131,61123114.34
 ขุนยวม1,22220416.691,10614813.381,21621117.351,24117814.34
 ปาย99911911.911,01913212.95948838.761,30020515.77
 แม่สะเรียง2,81265923.443,13472723.203,18874723.432,73454519.93
 แม่ลาน้อย2,38239316.502,22431314.072,26728312.482,04825012.21
 สบเมย2,54867726.572,67175728.342,90670724.332,14954325.27
 ปางมะผ้า96518619.2785516519.3096012012.501,04917917.06
 รวมทั้งหมด12,6242,45219.4212,4582,43319.5313,3182,41018.1012,1322,13117.57
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 มิถุนายน 2560