DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองพะเยา2,6662419.042,6932238.282,1121657.812,7432258.20
 จุน1,695965.661,603613.811,582734.61983686.92
 เชียงคำ2,6262589.822,4282058.442,5592118.252,4472158.79
 เชียงม่วน767749.65611294.75582427.22529387.18
 ดอกคำใต้1,9651356.871,6341227.471,8851025.411,6141247.68
 ปง1,9641477.481,6711348.021,9631939.831,2481048.33
 แม่ใจ1,07012811.96780405.13823455.47535478.79
 ภูซาง1,30915511.84497438.656717411.038819811.12
 ภูกามยาว693557.94677487.09485244.95579478.12
 รวมทั้งหมด14,7551,2898.7412,5949057.1912,6629297.3411,5599668.36
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 มกราคม 2560