DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองชัยนาท3,2011915.973,3281845.533,3791905.623,2452577.92
 มโนรมย์1,3391198.891,2331169.411,201947.831,159877.51
 วัดสิงห์647649.89760526.84885465.20686375.39
 สรรพยา1,79321511.991,67217110.231,6691589.471,6691187.07
 สรรคบุรี2,5101475.862,6161535.852,1961506.832,3321526.52
 หันคา2,3211626.982,4961807.212,3751998.382,2601335.88
 หนองมะโมง845657.69784708.9395210611.13569518.96
 เนินขาม657609.13883495.55890546.07817576.98
 รวมทั้งหมด13,3131,0237.6813,7729757.0813,5479977.3612,7378927.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 กุมภาพันธ์ 2560