DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสิงห์บุรี2,149773.581,990864.322,5371054.142,0951185.63
 บางระจัน1,096736.661,113676.021,50519813.161,082615.64
 ค่ายบางระจัน1,4931197.971,222705.731,6401006.101,151635.47
 พรหมบุรี352215.97645396.05627436.86507295.72
 ท่าช้าง7922.539755.15170105.8831482.55
 อินทร์บุรี1,5691227.781,6691146.832,4941164.652,2941235.36
 รวมทั้งหมด6,7384146.146,7363815.668,9735726.377,4434025.40
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 1 สิงหาคม 2560