DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปทุมธานี3,97757214.384,72074415.765,27961811.715,78070412.18
 คลองหลวง13,9861,68612.059,2555686.1410,1266806.727,5576178.16
 ธัญบุรี2,3231938.313,0322427.981,75117710.112,1461959.09
 หนองเสือ1,58017411.011,6991699.952,8242729.632,1642119.75
 ลาดหลุมแก้ว2,8051766.272,6491274.793,7331764.712,9131725.90
 ลำลูกกา7,1611,04214.555,48962711.428,3896768.068,2196527.93
 สามโคก1,395956.811,3921097.832,0021648.192,1621717.91
 รวมทั้งหมด33,2273,93811.8528,2362,5869.1634,1042,7638.1030,9412,7228.80
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 กุมภาพันธ์ 2560