DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนนทบุรี4,3553608.274,9213467.034,8973607.354,0673378.29
 บางกรวย3,62356215.513,07654217.622,58142716.543,14944314.07
 บางใหญ่3,47839311.303,7783649.634,3232355.444,1294079.86
 บางบัวทอง5,8342925.016,7105868.737,7354575.914,3683227.37
 ไทรน้อย1,08011210.371,16314212.211,07211110.351,43415911.09
 ปากเกร็ด3,59442211.743,33946914.052,89437112.822,78235112.62
 รวมทั้งหมด21,9642,1419.7522,9872,44910.6523,5021,9618.3419,9292,01910.13
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 6 มีนาคม 2560