DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว1,218836.811,097857.752,1731064.885,5215509.96
 คลองหาด1,298947.241,147806.971,428936.512,61228710.99
 ตาพระยา325216.46474224.6486310011.593,1212217.08
 วังน้ำเย็น92610611.4578111214.3471712817.8557911219.34
 วัฒนานคร1,5191238.101,8471206.502,44227411.224,60479617.29
 อรัญประเทศ86310211.821,40316511.761,75623013.103,08839812.89
 เขาฉกรรจ์1,000959.501,71019311.292,09228013.382,64226910.18
 โคกสูง2663914.6629572.37874657.441,1771179.94
 วังสมบูรณ์1785028.094636.522314.351132421.24
 รวมทั้งหมด7,5937139.398,8007878.9412,3681,27710.3323,4572,77411.83
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 6 กุมภาพันธ์ 2560