DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง9,0707618.399,5547397.739,1966657.237,9145476.91
 บ้านฉาง2,9702076.972,5261606.332,4342199.002,5612248.75
 แกลง6,3721,07016.795,9661,00416.836,45394614.665,27079315.05
 วังจันทร์1,354856.281,277624.861,190675.631,483936.27
 บ้านค่าย2,64358322.062,50146518.592,78142615.322,54727610.84
 ปลวกแดง3,73943411.613,92444411.313,92847312.044,15447411.41
 เขาชะเมา6118313.586758212.154776112.792924515.41
 นิคมพัฒนา1,42724617.241,93624412.601,15712510.801,64521713.19
 รวมทั้งหมด28,1863,46912.3128,3593,20011.2827,6162,98210.8025,8662,66910.32
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 พฤษภาคม 2560