DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองชลบุรี9,9061,43814.528,8901,20113.519,1271,41715.535,92972312.19
 บ้านบึง1,42217912.592,00236017.981,5201469.611,80724313.45
 หนองใหญ่1,38225818.671,48628419.111,47923215.695066412.65
 บางละมุง10,3399619.298,6847258.3512,1841,30210.6910,2508438.22
 พานทอง2,4171797.413,60166818.553,79862116.352,71037213.73
 พนัสนิคม7,27984111.556,60679612.057,37195112.907,49986111.48
 ศรีราชา4,01845011.203,8743208.263,2882688.153,43236410.61
 เกาะสีชัง2612911.112523815.08349308.60225156.67
 สัตหีบ5,60763611.343,32637311.214,57459412.994,94363112.77
 บ่อทอง2,96144515.033,08444114.303,08648915.851,73431418.11
 เกาะจันทร์503387.555865910.07529356.62569498.61
 รวมทั้งหมด46,0955,45411.8342,3915,26512.4247,3056,08512.8639,6044,47911.31
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 31 มกราคม 2560