DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนราธิวาส2,80458220.763,09060019.423,31264119.355,5571,18621.34
 ตากใบ3,91554914.023,53044812.694,73659412.546,49580312.36
 บาเจาะ63513320.941,82732817.952,04728213.784,11752612.78
 ยี่งอ95512713.301,12224722.011,97822011.122,39830512.72
 ระแงะ1,73518010.371,83819310.502,58538514.896,7491,23918.36
 รือเสาะ3,02747415.663,17550715.973,51753215.135,53176113.76
 ศรีสาคร1,51030019.872,57953920.902,83457120.152,35554223.01
 แว้ง1,18913111.021,0391019.721,85021411.573,22545013.95
 สุคิริน5519417.065678014.1177911414.631,14518516.16
 สุไหงโก-ลก2,34728212.021,87320110.732,4101857.683,9852797.00
 สุไหงปาดี1,19822819.031,52524315.931,45119413.371,48326918.14
 จะแนะ1,01421621.3099822322.341,29719915.341,07526424.56
 เจาะไอร้อง2,15853224.652,41348119.932,05337118.072,45945118.34
 รวมทั้งหมด23,0383,82816.6225,5764,19116.3930,8494,50214.5946,5747,26015.59
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 กุมภาพันธ์ 2560