DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตาก4,6043196.934,8672946.044,7543747.875,6123696.58
 บ้านตาก2,26927712.212,02925212.422,29627311.892,07924411.74
 สามเงา1,4911328.851,3871289.231,4081087.671,4391238.55
 แม่ระมาด3,26651615.803,50554715.613,75860916.213,92758714.95
 ท่าสองยาง5,55970712.725,20887416.785,12379315.485,00077115.42
 แม่สอด5,95975512.676,16775912.315,90974812.666,08561010.02
 พบพระ4,29162414.544,53662413.764,19765915.706,4101,23219.22
 อุ้มผาง2,42947219.432,29346620.322,53947818.832,54150119.72
 วังเจ้า1,72936621.1789814716.371,69341524.511,91749525.82
 รวมทั้งหมด31,5974,16813.1930,8904,09113.2431,6774,45714.0735,0104,93214.09
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 กุมภาพันธ์ 2560