DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงใหม่3,44348514.093,79650213.224,05949312.154,07262015.23
 จอมทอง3,52473520.863,68566217.963,41755016.104,27370316.45
 แม่แจ่ม3,22763319.623,74054314.524,12665915.974,34272716.74
 เชียงดาว1,80740822.581,69133819.993,08273823.953,36875022.27
 ดอยสะเก็ด1,80824413.502,33831713.562,60444817.202,70441315.27
 แม่แตง2,85457019.972,63246017.482,99151817.323,08436411.80
 แม่ริม3,10851316.512,96340213.573,38544913.263,39238511.35
 สะเมิง82617921.6765915323.221,36129321.531,57431019.70
 ฝาง5,12184916.584,81493819.484,90285717.484,85988818.28
 แม่อาย4,99667013.414,23147911.324,45453812.084,81369414.42
 พร้าว1,73623413.481,86832917.611,97424212.262,18226712.24
 สันป่าตอง2,43733313.662,32531913.722,88839013.502,77243115.55
 สันกำแพง2,42632113.232,43530912.692,66029010.902,52832012.66
 สันทราย4,21368416.244,43667215.154,84583517.234,42964514.56
 หางดง2,81849917.712,93651117.403,59266318.463,71659816.09
 ฮอด2,36938416.212,27634114.982,38837615.752,32132514.00
 ดอยเต่า1,37720614.961,43820614.331,46721214.451,36320915.33
 อมก๋อย4,14091222.034,4841,13225.255,2701,22123.175,2071,19422.93
 สารภี1,7781739.732,1611818.382,4351596.532,2281476.60
 เวียงแหง516417.95598528.701,03110710.381,36414510.63
 ไชยปราการ1,69527516.222,06541920.292,34136515.592,42035014.46
 แม่วาง1,26120115.941,30221416.441,61123614.651,79927515.29
 แม่ออน1,06015214.341,02214013.701,10414913.501,13012611.15
 ดอยหล่อ9359810.488549310.8995912513.031,01212512.35
 กัลยาณิวัฒนา99020921.1197419520.0299216816.9499017918.08
 รวมทั้งหมด60,46510,00816.5561,7239,90716.0569,93811,08115.8471,94211,19015.55
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มีนาคม 2560