DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ20,7531,2596.0721,4441,2035.6122,1461,5466.9822,2931,6517.41
 บางบ่อ2,76938313.832,3611948.222,5921937.452,4271707.00
 บางพลี4,3413087.103,3392497.463,5932908.073,6592055.60
 พระประแดง8,9748529.499,5998208.549,40095210.138,38787510.43
 พระสมุทรเจดีย์4,37552111.914,24548611.454,95860512.202,87337913.19
 บางเสาธง3,6702867.793,0381224.023,0851575.092,042934.55
 รวมทั้งหมด44,8823,6098.0444,0263,0746.9845,7743,7438.1841,6813,3738.09
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 6 กุมภาพันธ์ 2560