DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองชัยนาท3,2801855.643,3241875.633,3322126.363,1982176.79
 มโนรมย์96411612.031,3501148.441,4361087.521,51515310.10
 วัดสิงห์4615812.58597376.20674497.27589315.26
 สรรพยา1,9451497.661,9811527.671,6981378.071,8911739.15
 สรรคบุรี2,6711626.072,6341726.532,8342047.202,3951536.39
 หันคา1,9381748.982,1431949.051,8831196.322,0681678.08
 หนองมะโมง495448.899589710.13815759.20986979.84
 เนินขาม291237.90845627.347379012.216407411.56
 รวมทั้งหมด12,0459117.5613,8321,0157.3413,4099947.4113,2821,0658.02
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 กุมภาพันธ์ 2560