DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสิงห์บุรี1,4391027.091,774754.232,274803.521,848894.82
 บางระจัน496367.26564274.79943464.88723294.01
 ค่ายบางระจัน781192.434134310.41581498.432632810.65
 พรหมบุรี310227.10291103.44375287.47250114.40
 ท่าช้าง21523.8135720.0019210.534612.17
 อินทร์บุรี1,162665.681,195796.611,8171085.941,8141196.56
 รวมทั้งหมด4,2092505.944,2722415.646,0093135.214,9442775.60
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 กุมภาพันธ์ 2561