DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปทุมธานี5,05768813.604,51867815.014,18857713.784,70772315.36
 คลองหลวง5,31875014.104,08357814.165,54067712.224,79749910.40
 ธัญบุรี1,19613811.541,43515710.941,27513410.512,5361997.85
 หนองเสือ1,80825414.051,8511829.831,84527014.632,26829513.01
 ลาดหลุมแก้ว3,0602066.732,2641707.513,0382207.242,8242247.93
 ลำลูกกา6,07883313.715,49775913.815,09275214.775,34673613.77
 สามโคก1,248866.891,236856.881,5591036.611,529744.84
 รวมทั้งหมด23,7652,95512.4320,8842,60912.4922,5372,73312.1324,0072,75011.45
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 กุมภาพันธ์ 2560