DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง8,0361,02712.788,02982910.337,95291411.4910,2131,04910.27
 บ้านฉาง4,19355213.163,43343612.704,24642910.104,2863658.52
 แกลง5,59684515.105,9131,04817.725,9551,13319.035,33990116.88
 วังจันทร์1,490835.571,271433.381,356846.191,399956.79
 บ้านค่าย2,78666523.872,71064823.912,46157423.322,94659920.33
 ปลวกแดง2,34224210.331,81625313.932,2532199.721,9831809.08
 เขาชะเมา46510121.7253311521.585415810.726227111.41
 นิคมพัฒนา8699210.591,07324823.1175610313.6289311112.43
 รวมทั้งหมด25,7773,60713.9924,7783,62014.6125,5203,51413.7727,6813,37112.18
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2560