DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองชลบุรี7,4161,14015.374,94579316.043,44447413.766,06666410.95
 บ้านบึง1,13715013.191,74220411.711,07719818.382,05621910.65
 หนองใหญ่93111111.9279916420.531,71334420.08986707.10
 บางละมุง10,4581,05010.047,6405727.497,9006678.448,2776808.22
 พานทอง2,68234212.753,00645915.272,4911807.231,487986.59
 พนัสนิคม4,92268013.825,17455210.674,75477116.223,8413027.86
 ศรีราชา2,65842916.143,0892979.615,30058311.002,11321910.36
 เกาะสีชัง362298.013643910.712573814.793023611.92
 สัตหีบ6,94673010.514,70283717.805,1352955.744,5423397.46
 บ่อทอง2,77946116.592,37445319.082,24942919.082,71753019.51
 เกาะจันทร์8789210.48454439.47469449.38558325.73
 รวมทั้งหมด41,1695,21412.6634,2894,41312.8734,7894,02311.5632,9453,1899.68
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 มกราคม 2560