DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ22,3131,5046.7421,7811,5397.0721,7051,5096.9521,5651,5107.00
 บางบ่อ2,6761927.172,5431766.921,96421310.852,4991686.72
 บางพลี4,45650411.313,74743911.723,5773379.424,1463498.42
 พระประแดง7,4895166.898,1886878.397,8054605.897,6295347.00
 พระสมุทรเจดีย์5,5183957.163,8013118.185,31763912.024,33259713.78
 บางเสาธง2,30730713.312,3771164.882,98533211.123,7361153.08
 รวมทั้งหมด44,7593,4187.6442,4373,2687.7043,3533,4908.0543,9073,2737.45
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 กุมภาพันธ์ 2560