DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนราธิวาส1,16724621.081,66030218.191,65635521.441,43821615.02
 ตากใบ2,01624712.252,17229013.352,42629612.202,12132315.23
 บาเจาะ1,48628719.311,19528623.931,27629823.351,85854329.22
 ยี่งอ1,84525013.551,06613512.661,05013212.576219915.94
 ระแงะ1,80540822.602,77739914.372,39043118.031,84328215.30
 รือเสาะ2,69950518.712,52558623.211,90026714.051,58828517.95
 ศรีสาคร1,68423013.661,78920011.181,62622914.081,26926020.49
 แว้ง1,74730217.291,53735823.291,69523013.571,04519118.28
 สุคิริน3364011.904567716.8975512316.29269248.92
 สุไหงโก-ลก1,6641549.251,2391038.311,61116410.181,2331209.73
 สุไหงปาดี90616117.771,16518115.541,14418516.1792916717.98
 จะแนะ63213521.3685013616.007229012.4757711419.76
 เจาะไอร้อง1,30439129.981,49138826.021,94653927.701,01927526.99
 รวมทั้งหมด19,2913,35617.4019,9223,44117.2720,1973,33916.5315,8102,89918.34
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 กุมภาพันธ์ 2560