DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองยะลา16,1711,3108.1014,2131,2408.7213,7671,2328.9516,3661,4048.58
 เบตง3,83738710.093,6703429.323,39642912.633,2412848.76
 บันนังสตา4,58579517.344,59355212.024,67959412.703,8923699.48
 ธารโต1,398896.371,4721167.881,4491399.591,4491067.32
 ยะหา6,4004807.506,0024507.505,2514508.576,4184166.48
 รามัน4,49089319.895,5491,24722.474,26784019.693,72964817.38
 กาบัง1,50921314.121,1331099.621,89236719.4087917219.57
 กรงปินัง1,76321512.202,41829312.121,61117210.682,61129311.22
 รวมทั้งหมด40,1534,38210.9139,0504,34911.1436,3124,22311.6338,5853,6929.57
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 กุมภาพันธ์ 2560