DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตาก5,5183356.075,0272795.554,7212695.705,4623676.72
 บ้านตาก2,41035414.69979979.911,4511409.652,34329112.42
 สามเงา1,4681147.77607559.061,247907.221,5161328.71
 แม่ระมาด3,19257017.861,90324312.772,45041616.983,63362917.31
 ท่าสองยาง3,46867619.492,31130913.373,34250815.204,57962413.63
 แม่สอด5,52767312.182,54128111.064,1853849.186,24269011.05
 พบพระ3,86471018.372,61943016.422,44338715.844,57265414.30
 อุ้มผาง1,56539325.1195117218.091,39532523.301,87641121.91
 วังเจ้า1,83643623.7567712919.0582917521.111,95446823.95
 รวมทั้งหมด28,8484,26114.7717,6151,99511.3322,0632,69412.2132,1774,26613.26
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 มีนาคม 2560