DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว1,135736.431,6631267.581,8711668.874,3334269.83
 คลองหาด1,05710910.311,17812510.611,4031329.412,24927612.27
 ตาพระยา2,78336513.122,27528612.572,52431812.602,85535412.40
 วังน้ำเย็น1,00511811.74581478.09563498.70526285.32
 วัฒนานคร1,8201608.791,5921459.111,9541718.752,79341114.72
 อรัญประเทศ1,3571178.622,3271657.092,24223410.444,06566316.31
 เขาฉกรรจ์2,06128313.736508112.461,50119913.262,35646519.74
 โคกสูง2102210.482072210.6373313017.741,24623118.54
 วังสมบูรณ์817749.06807647.93603548.963107825.16
 รวมทั้งหมด12,2451,32110.7911,2801,0619.4113,3941,45310.8520,7332,93214.14
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 29 มกราคม 2560