DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนครนายก4,3383447.934,2833718.664,17644410.634,2803287.66
 ปากพลี1,175877.40753648.50937667.041,104655.89
 บ้านนา2,85337813.253,20640312.572,88536212.552,81441614.78
 องครักษ์2,13226812.574,0153248.074,4413167.123,4352577.48
 รวมทั้งหมด10,4981,07710.2612,2571,1629.4812,4391,1889.5511,6331,0669.16
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 มกราคม 2560