DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองชัยนาท2,8161846.533,11132010.293,2742607.943,3092487.49
 มโนรมย์89210511.77837688.128089211.3995112613.25
 วัดสิงห์824647.77605467.60809577.05721699.57
 สรรพยา1,4271349.391,9931909.532,0271658.142,0011366.80
 สรรคบุรี1,5591479.431,9361487.642,5861867.192,5871435.53
 หันคา1,618845.191,483956.412,3671767.442,1311667.79
 หนองมะโมง3505515.713704913.244955911.92398389.55
 เนินขาม31516.13271197.01389194.882773613.00
 รวมทั้งหมด9,5177788.1710,6069358.8212,7551,0147.9512,3759627.77
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 6 กุมภาพันธ์ 2560