DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสิงห์บุรี2,1571878.671,104928.331,6621096.561,225957.76
 บางระจัน451449.761,084958.76780607.69663517.69
 ค่ายบางระจัน878293.301,006939.241,040474.52863182.09
 พรหมบุรี470214.47211219.95941212.77355215.92
 ท่าช้าง1231814.6349510.20421023.811600.00
 อินทร์บุรี1,8091618.901,397906.441,7621377.781,287816.29
 รวมทั้งหมด5,8884607.814,8513968.165,3803756.974,4092666.03
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 24 มีนาคม 2560