DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปทุมธานี5,69777213.554,93061812.545,28476014.383,96158814.84
 คลองหลวง3,91786021.964,02760314.974,44855912.573,45135410.26
 ธัญบุรี1,38914610.511,6231619.921,13313912.271,092988.97
 หนองเสือ88310211.5580811013.612,20425811.711,77321412.07
 ลาดหลุมแก้ว2,8862408.323,1462417.663,2312748.482,9382829.60
 ลำลูกกา7,2151,07714.936,95593913.507,2011,07214.896,65693113.99
 สามโคก1,263856.731,8081266.971,719995.761,471946.39
 รวมทั้งหมด23,2503,28214.1223,2972,79812.0125,2203,16112.5321,3422,56112.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 กุมภาพันธ์ 2560