DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง3,17136811.613,6842837.683,6283359.236,7386609.80
 บ้านฉาง3,66368818.783,50050514.433,66254314.833,56950514.15
 แกลง3,09161819.992,43458824.163,47444112.695,00991818.33
 วังจันทร์1,01715014.75570284.91591396.60763526.82
 บ้านค่าย1,99035617.891,98434917.592,28245419.893,12864520.62
 ปลวกแดง2,37032513.711,69824814.611,44915510.701,52617511.47
 เขาชะเมา3734311.532325624.144989318.672246428.57
 นิคมพัฒนา3683910.601,00219119.06581376.371,24420616.56
 รวมทั้งหมด16,0432,58716.1315,1042,24814.8816,1652,09712.9722,2013,22514.53
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มีนาคม 2560