DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองชลบุรี6,02682013.616,62391813.867,9141,12714.244,74173615.52
 บ้านบึง2,33524210.361,54125616.611,45521814.9893913013.84
 หนองใหญ่1,12320318.084017819.451,42822115.48969949.70
 บางละมุง5,77368411.856,3535718.996,3124627.324,01240510.09
 พานทอง2,9232869.782,60346017.672,8572227.771,51729519.45
 พนัสนิคม2,45529612.062,33025610.995,0844889.607177510.46
 ศรีราชา2,76051318.592,70936913.624,68647010.032,66545317.00
 เกาะสีชัง318216.603153511.11296227.43329236.99
 สัตหีบ2,23839917.832,6102389.122,9902759.202,86632211.24
 บ่อทอง3,11833110.623,01637512.432,52544717.702,09029614.16
 เกาะจันทร์4214911.644986012.05772658.424336214.32
 รวมทั้งหมด29,4903,84413.0328,9993,61612.4736,3194,01711.0621,2782,89113.59
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 มกราคม 2560