DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ19,1011,3196.9118,7491,3076.9720,9071,3406.4118,9581,2876.79
 บางบ่อ3,9752315.814,0651984.873,2261725.333,0851775.74
 บางพลี3,8592967.674,5302836.253,4122336.832,6122198.38
 พระประแดง10,2924744.618,8375586.317,6057049.265,7955048.70
 พระสมุทรเจดีย์5,9653946.615,5673335.985,4254327.965,1014258.33
 บางเสาธง2,18325811.822,1111898.952,59426110.062,6981425.26
 รวมทั้งหมด45,3752,9726.5543,8592,8686.5443,1693,1427.2838,2492,7547.20
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 กุมภาพันธ์ 2560