DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนราธิวาส88423826.9287925328.7899620020.081,04421220.31
 ตากใบ1,26623418.481,52125616.831,45321114.521,50621214.08
 บาเจาะ1,82132717.962,45355822.751,85530116.231,60228217.60
 ยี่งอ1,53925816.761,84039321.362,23933314.871,58628017.65
 ระแงะ2,01341420.571,46825317.231,73636621.081,73836721.12
 รือเสาะ2,12749023.041,46333522.901,23936329.301,75934719.73
 ศรีสาคร1,46024016.441,66828917.331,37021415.621,21518214.98
 แว้ง1,11214012.599549910.381,29615712.111,02013613.33
 สุคิริน58712.072533413.442926020.552983812.75
 สุไหงโก-ลก1,03011310.971,1791048.82831789.396517010.75
 สุไหงปาดี94915616.441,41528320.007269713.361,09814913.57
 จะแนะ4549420.7048411523.763658824.111794424.58
 เจาะไอร้อง2,37559124.881,95647924.4979113416.941,28336628.53
 รวมทั้งหมด17,0883,30219.3217,5333,45119.6815,1892,60217.1314,9792,68517.93
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 6 กุมภาพันธ์ 2560