DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองยะลา12,1289347.7015,2511,0326.7716,1431,1487.1113,4971,0337.65
 เบตง3,73656215.044,0473418.433,8103047.983,7733398.98
 บันนังสตา3,14132910.474,3513708.503,84251613.432,60038214.69
 ธารโต1,26219015.061,35519314.2494914214.961,17112610.76
 ยะหา3,3932687.906,0884467.336,0935458.946,88876711.14
 รามัน3,49266018.907,0231,48021.074,6861,05822.584,96189518.04
 กาบัง1,32313310.051,19114712.341,2101149.421,48214910.05
 กรงปินัง1,9941618.071,6291338.161,8851688.912,36425810.91
 รวมทั้งหมด30,4693,23710.6240,9354,14210.1238,6183,99510.3436,7363,94910.75
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 กุมภาพันธ์ 2560