DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตาก5,9824417.375,5164277.744,9093376.865,2473286.25
 บ้านตาก2,61729611.312,55330311.872,45930012.202,42631613.03
 สามเงา1,4521127.711,64420012.171,45114610.061,4831338.97
 แม่ระมาด2,74052919.313,62675520.823,23749115.173,08054317.63
 ท่าสองยาง3,69869618.823,65967718.502,67347917.923,35364419.21
 แม่สอด5,71662110.866,06085314.086,09479513.056,84288012.86
 พบพระ3,15967721.434,59689419.453,83571318.594,55288019.33
 อุ้มผาง1,16429925.691,44938326.431,53344829.221,80148426.87
 วังเจ้า1,52429919.621,73439522.781,62947929.401,62645227.80
 รวมทั้งหมด28,0523,97014.1530,8374,88715.8527,8204,18815.0530,4104,66015.32
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 4 กุมภาพันธ์ 2560